Horticulture Standard Coordinator, Origin Green

Dublin

 

Reports To: Head of Operations

Grade: 6

 

The salary scale for this role is €34,941 – €55,015; with Long Service increments of LSI1:

€56,819 and LSI2: €58,617.

 

New Entrants to the Public Sector commence on the first point of the Scale

  

Purpose

 

Bord Bia has a vision that customers around the globe recognise that Irish food and drink is world-class; that it is high quality, distinctive, and made by a diverse range of creative producers from a unique and fortuitous island location.

Our purpose is to bring Ireland’s outstanding food, drink and horticulture to the world, thus enabling growth and sustainability of producers.

 

In this role, you will support the Origin Green, Sustainability and Quality Assurance teams in administering the Origin Green Assurance schemes to the requirements of the Accreditation Management Systems (AMS) and Quality Management Systems (QMS).

 

What you’ll do

 

 1. Act as a first point of contact for Horticulture scheme members in addressing queries and issues arising, handling complaints and reporting sector feedback into the team and manager.

 2. Prepare for and co-ordinate key performance indicators (KPI) and operational reports for responsible schemes (Sustainable Horticulture Assurance Standard, GLOBALG.A.P & Nurture) liaising with inspection bodies.

 3. Assist with the implementation and adoption of Bord Bia policies and procedures in line with the Quality Management System.

 4. Assist with the implementation and adoption of revisions to the Horticulture schemes, including coordinating Technical Advisory Committee (TAC) meetings and follow-up actions.

 5. Act as first point of contact with FoodPLUS GmbH and co-ordinate in-house training for the GLOBAL G.A.P IFA standard as defined in the Global G.A.P general regulations.

 6. Maintain all necessary records of Quality Assurance & Origin Green Technical personnel for responsible schemes such as auditors, audit bodies, reviewers, consultants, TAC members on the database, including training, qualifications, confidentiality agreements and as per GDPR.

 7. Assist the Standard Development team with the establishment of relevant criteria for new standards; organising training in revised standards for auditors, reviewers and scheme participants and scheme administration bodies.

 8. Provide specific sector scheme information and data in the form of updates to the Standards and Development team, Head of Operations and team members for input into Quality Assurance operational reports and presentations.

 9. Contribute to the identification of and implement, in collaboration with Manager, priority projects to improve the effectiveness of scheme operations and track progress using Bord Bia project management tools.

 10. Adhere to the One Bord Bia Operating Model.

 

About You

 

Essential Knowledge, Skills & Capabilities

 

Knowledge:

 • Knowledge of Bord Bia Standards in relevant area.

 • Qualifications in Horticulture/Crop Science/Agriculture.

 Skills & Capabilities:

 • Digital first mindset

 • Comfortable with an agile culture focused on continuous improvement

 • Organisational skills and time management

 • Strong IT skills across a wide range of software applications, including team collaboration tools, Excel, Power Point, Word

 • Complaint Handling skills

 • Clear and tactful communication skills with the ability to communicate effectively with stakeholders at all levels

 • Good data analysis and reporting skills to accurately present data for key stakeholders

 Desirable Knowledge, Skills & Capabilities

 

Knowledge:

 • Knowledge of project management methodology.

 • Knowledge of audit and certification processes.

 Skills & Capabilities:

 • Strong numerical and budget management skills.

 • Good understanding of database structures..

 Closing Date/Time: Monday, 26 February 2024 @ 9:00am (GMT/UTC)


Comhordaitheoir Caighdeán Gairneoireachta, Origin Green

Baile Átha Cliath


Ag tuairisciú chuig: Ceann na nOibríochtaí

Grád: 6


Is é an scála tuarastail €34,941 - €55,015 a ghabhann leis an ról seo; chomh maith le hIncrimintí Fadseirbhíse LSI1:

€56,819 agus LSI2: €58,617.


Tosóidh Iontrálaithe Nua san Earnáil Phoiblí ar an gcéad phointe den Scála.


Cuspóir

Tá fís ag Bord Bia go n-aithneodh custaiméirí ar fud na cruinne go bhfuil bia agus deochanna na hÉireann de scoth an domhain; go bhfuil siad ar ardchaighdeán, go bhfuil siad sainiúil, agus déanta ag raon éagsúil táirgeoirí cruthaitheacha ar láthair uathúil ámharach ar oileán.

Is é an cuspóir atá againn bia, deoch agus gairneoireacht de scoth na hÉireann a thabhairt os comhair an domhain mhóir, a dhéanfaidh fás agus inbhuanaitheacht na dtáirgeoirí a chumasú dá bhrí sin.

 Sa ról seo, tacóidh tú le foirne Inbhuanaitheachta agus Dearbhaithe Cáilíochta Origin Green chun scéimeanna Dearbhaithe Origin Green a riaradh le haghaidh riachtanais na gCóras Bainistíochta Creidiúnaithe (AMS) agus na gCóras Bainistíochta Cáilíochta (QMS).

 Na dualgais a bheidh ort

Feidhmiú mar chéad phointe teagmhála do bhaill na scéime Gairneoireachta chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna agus ar chastachtaí a thagann chun cinn, gearáin a láimhseáil agus aiseolas ón earnáil tuairiscithe a thabhairt don fhoireann agus don bhainisteoir.

 1. Ullmhú do phríomhtháscairí feidhmíochta (KPI) agus do thuarascálacha oibríochtúla le haghaidh scéimeanna freagracha agus iad a chomhordú (Caighdeán Dearbhaithe Gairneoireachta Inbhuanaithe, GLOBALG. A.P & Cothú) idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí cigireachta.

 2. Cabhrú le polasaithe agus nósanna imeachta Bhord Bia a chur i bhfeidhm agus glacadh leo de réir an Chórais Bhainistíochta Cáilíochta.

 3. Cabhrú le cur chun feidhme agus glacadh le hathbhreithnithe ar na scéimeanna Gairneoireachta, lena n-áirítear cruinnithe an Choiste Chomhairligh Theicniúil (TAC) agus gníomhaíochtaí leantacha a chomhordú.

 4. Gníomhú mar chéad phointe teagmhála le FoodPLUS GmbH agus comhordú a dhéanamh ar oiliúint inmheánach do chaighdeán GLOBAL G.A.P IFA mar a shainmhínítear i rialacháin ghinearálta Global G.A.P.

 5. Na taifid riachtanacha go léir de Dhearbhú Cáilíochta & de phearsanra teicniúil Origin Green a choinneáil le haghaidh scéimeanna freagracha amhail iniúchóirí, comhlachtaí iniúchóireachta, athbhreithneoirí, sainchomhairleoirí, comhaltaí TAC ar an mbunachar sonraí, lena n-áirítear oiliúint, cáilíochtaí, comhaontuithe rúndachta agus de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí.

 6. Cabhrú leis an bhfoireann um Chaighdeáin agus Forbairt critéir ábhartha a bhunú le haghaidh caighdeáin nua; oiliúint a eagrú i gcaighdeáin athbhreithnithe i gcomhair iniúchóirí, athbhreithneoirí agus rannpháirtithe scéime agus i gcomhair comhlachtaí riaracháin scéime.

 7. Faisnéis agus sonraí faoi scéimeanna earnála a chur ar fáil agus nuashonruithe a dhéanamh ar an bhfoireann um Chaighdeáin agus Forbairt, Ceann Oibríochtaí agus baill foirne le hionchur a bheith acu i dtuarascálacha agus i gcur i láthair oibriúcháin Dearbhaithe Cáilíochta.

 8. Cabhrú le tionscadail tosaíochta a aithint agus a chur i bhfeidhm, i gcomhar leis an mBainisteoir, chun éifeachtacht oibríochtaí na scéime a fheabhsú agus dul chun cinn a thaifeadadh trí úsáid a bhaint as uirlisí bainistíochta tionscadail Bhord Bia.

 9. Cloí leis an tSamhail Oibriúcháin Bhord Bia Amháin.

 

Maidir Leatsa

 

Eolas Riachtanach, Scileanna & Inniúlachtaí

Eolas:

 • Eolas ar Chaighdeáin Bhord Bia sa réimse ábhartha.

 • Cáilíochtaí sa Ghairneoireacht/Eolaíocht Barr/ Talmhaíocht.

Scileanna & Inniúlachtaí:

 • Dearcadh a thugann tús áite do chúrsaí digiteacha

 • A bheith ar do chompord le cultúr sofhreagrúil atá dírithe ar fheabhas leanúnach

 • Scileanna eagrúcháin agus bainistíocht ama

 • Scileanna teicneolaíocht faisnéise ar fud réimse leathan feidhmchlár agus bogearraí, lena n-áirítear uirlisí comhoibrithe foirne, Excel, Power Point, Word

 • Scileanna Láimhseála Gearán

 • Scileanna soiléire stuama cumarsáide agus an cumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar gach leibhéal

 • Scileanna maithe anailíse agus tuairiscithe sonraí chun sonraí a chur i láthair go cruinn do phríomhpháirtithe leasmhara

Eolas, Scileanna & Inniúlachtaí Inmhianaithe

Eolas:

 • Eolas ar mhodheolaíocht bainistíochta tionscadal.

 • Eolas ar phróisis iniúchóireachta agus deimhniúcháin.

Scileanna & Inniúlachtaí:

 • Scileanna maithe bainistíochta uimhriúla agus buiséid.

 • Tuiscint mhaith ar struchtúir bunachair sonraí.

 

Dáta/Am Deiridh: Dé Luain, 26 Feabhra 2024 @ 9:00am (GMT/UTC)

Learn more about working at Bord Bia. Click here!

 Bord Bía is an Equal Opportunities Employer: We want to see a society where everyone is equal. We know our foundation must be an equitable workplace that recognises the dignity and worth of everyone, and gives all our employees the freedom and opportunity to fulfil their potential: we want for you to be able to bring your whole self to work, so you can be the best you can be and live your purpose whilst developing your career with us. Our talented and diverse workforce also reflects the diversity of our clients, customers and markets by utilising their range of skills, knowledge and experience. Harnessing the wide range of perspectives this diversity brings, promotes innovation and helps make us more creative and competitive.

 

Bord Bia is committed to ensuring that all recruitment candidates have complete and equitable access as can reasonably be provided. If you require any support or accommodation as part of the recruitment process, please contact us directly at humanresources@bordbia.ie

Apply for position now

For overseas positions, do you have the correct work permit and visa? Or if you are applying for a position that is based in the EU, are you eligible to work in the EU and (if applicable) have a Stamp 4 visa? YES or NO answer will be required
Please confirm you have read the salary scale information for this role and you wish to proceed in the knowledge that all new entrants to the Public Sector commence on the first point of the Scale.
I identify my gender as:
This role offers hybrid working which requires employees to be in the office at least 3 days each week. Please check the box to agree to, and proceed with this application.